E134 Damåsen-Saggrenda

Kunde:  Statens vegvesen Region sør

Start/slutt: Vår 2015 – Høst 2019

Størrelse (m2 og investeringsramme):  4,20 mrd. kr

Vår rolle:  Byggeledelse

Prosjektbeskrivelse: Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet vegnett for gjennomganggstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert vegnett og bedre trafikksikkerheten.

Den nye E134 starter ved Damåsen i Øvre Eiker kommune. Derfra går vegen fram til Diseplass like sør for dagens E134. Vegen går videre i tunnel under Gamlegrendsåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen og krysser Lågen over til Sellikdalen.

 


Del denne siden: